พื้นที่รับผิดชอบ

สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 498
หมู่ที่ 4 ต.แม่อาย อ.เแม่อาย จ.เชียงใหม่ ห่างจากชายแดนประเทศ พม่า ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อ 0-5345-9033 โทรสาร.0-5345-9032

ภูมิประเทศ
– ทิศเหนือ ติด เขตชายแดนประเทศเมียนมาร์ – ทิศใต้ ติด อ.แม่สรวย จว.เชียงราย
– ทิศตะวันออก ติด อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย
– ทิศตะวันตก ติด อ.ฝาง จว.เชียงใหม่
     เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน. 736.701 ตร.กม. (478,725 ไร่ และเขตพื้นที่การปกครอง จำนวน  7  เขต/ตำบล และ 6 อบต. ดังนี้.-

เขต /เทศบาล/อบต.ตั้งอยู่ในพื้นที่เขต / ตำบล )หมู่บ้านประชากรตั้งอยู่ในพื้นที่เขต / ตำบล )
ชายหญิง
เทศบาลแม่อายต.เเม่อาย139,5209,668
อบต.แม่อายต.มะลิกา102,0552,200
อบต.ท่าตอนต.ท่าตอน159,6719,554
อบต.แม่นาวางต.แม่นาวาง177,0586,597
อบต.สันต้นหมื้อต.สันต้นหมื้อ123,1623,271
อบต.แม่สาวต.แม่สาว1ุ65,8525,851
อบต.บ้านหลวงต.บ้านหลวง103,3563,270

 รวมประชากรทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน. 81,085  คน ประชากรแฝง จำนวน. 27,140   คน

 เส้นทางคมนาคม
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย การคมนาคมห่างจาก สภ.ฝาง (ข้างเคียง) ประมาณ 13 กิโลเมตร
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย การคมนาคมห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 170 กิโลเมตร
พื้นที่อาคารที่ทำการ มีจำนวน.7-1-34.ไร่ สภาพอาคารเรือนแถวหรือแฟลต มีจำนวน..5..คูหา ๆ ละ.2 ชั้น
ชั้นละ .10. ห้อง อยู่ในสภาพดี..5..คูหา อยู่ในสภาพใช้การไม่ได้อยู่ระหว่างอนุมัติการรื้อถอน…-…คูหา
บ้านพักนายตำรวจแบบปูนสองชั้น ใช้ได้ดี 1 หลัง

 การจัดระบบสายตรวจ
  
1.เขตตรวจเทศบาล ( ประกอบด้วย สายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจจราจร สายตรวจเดินเท้า
สายตรวจธนาคารร้านทอง )

2.สายตรวจตำบล
    
 หน่วยทหารหรือ ตชด.ที่อยู่ในพื้นที่
1. กองร้อย ตชด.ที่ 334
2.ชุด ฝทพ.ศปก.สย.1 (ทหารพราน)
3.ชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 516
4.ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 306
5.ชุด ชพส.3205
6.ชุดเสริมสร้างชุมชนฯ ที่ 3205

 สถานที่ท่องเที่ยว
(1) โครงการร้อยใจรักษ์ (สวนร้อยใจรักษ์ , กาดหลวงร้อยใจรักษ์) บ้านห้วยส้าน หมู่ 10 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
แลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่
(2) วัดท่าตอนพระอารามหลวง หมู่ 3 ต.ท่าตอน
      –  เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม มีพื้นที่ทอดยาวไปตามไหล่เขาเป็นชั้นๆ จำนวน 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีศาสน-
        สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ทุกยอดเขา
      – มีพระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ (เจดีย์แก้ว)
      – มีพระพุทธนิรันดร หลวงพ่อพระองค์ขาว
      – มีหลวงพ่อพระนาคปรก พระพุทธสิริประะชานาคบรรพต
      – มีสมเด็จพระโลกนาถศาสดาจารย์ จตุรพิธพรประธานประชาชน (หลวงพ่ออิ่มตลอดกาล)
(3) วัดพระธาตุแสงรุ้ง บ้านแม่เมืองน้อย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
(4) วัดใหม่หมอกจ๋าม หมู่ 8 ต.ท่าตอน
      – เป็นวัดที่สร้างแบบศิลปะไทยใหญ่ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีพิพิธภัณฑ์เจ้าครูหมอไต ซึ่งเป็นที่
        รวบรวมข้าวของเครื่องใช้และรูปภาพที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่
(5) อ่างเก็บน้ำห้วยปู หมู่ 1 ต.ท่าตอน
      – เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายในอ่างเก็บน้ำมีร้านอาหาร แต่ละร้านจะมีการทำซุ้มยื่นออกไปบริเวณ
        รอบๆ อ่างเก็บน้ำ
(6) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม หมู่ 15 บ้านห้วยศาลา ต.ท่าตอน อ..แม่อาย
      – ภายในศูนย์มีความร่มรื่นและตกแต่งไว้อย่างสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถชมแปลงสาธิตภายในศูนย์
        หรือให้เจ้าหน้าที่พาชมแปลงส่งเสริมในหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์
(7) บ่อน้ำร้อนมะลิกา หมู่ 9 บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน
      – มีลักษณะเป็นลำธารเล็กๆ และมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาประมาณ 2-3 จุด บ่อน้ำร้อนมะลิกาอยู่บริเวณเส้นทาง
        ผ่านไปยังอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย            
(8) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม หมู่ 11 บ้านหัวเมืองงาม ต.ท่าตอน
      – ภายในศูนย์มีไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งไว้อย่างสวยงาม มีลำธารเล็กไหลผ่าน มีบ้านพัก และลานไว้สำ
        หรับกางเต๊นท์ไว้บริการ
(9) วัดป่าแก้ว หมู่ 13 บ้านเมืองงามใต้ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
      – เป็นวัดที่อยู่บนภูเขา มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสงบเงียบเหมาะแก่การเจริญสมณะธรรมปฏิบัติจิตใจ
        และเป็นที่ประดิษฐานพระชัยมงคล(พระเจ้าล้านช้าง) พระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ อายุกว่า 800 ปี
(10) ท่าเรือบ้านท่าตอน หมู่ 3 ต.ท่าตอน
      – นั่งเรือท่องเที่ยวตามลำน้ำกก (เชียงใหม่-เชียงราย) สามารถแวะชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าต่างๆ
(11) หมู่บ้านชนสามเผ่า ตั้้งอยู่หมู่ 9 บ้านเมืองงาม (หย่อมบ้านยะผ่า)
      – ชมวิถีชิวิตความเป็นอยู่รวมถึง วัฒนธรรมของชนเผ่าปาดอง(กระเหรียงคอยาว) ลาหู่ อาข่า และกะยอ
        นอกจากนั้นภายในหมู่บ้านยังมีสินค้าของที่ระลึกของชนเผ่าจำหน่าย
(12) วัดปางต้นเดื่อ ตั้งอยู่ บ้านปางต้นเดื่อ บนดอยลาง ต.แม่อาย อ.แม่อาย
(13) ไร่องุ่นหอมแผ่นดิน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย องุ่นตัดสดไร้เมล็ด แบล็คโอปอ รูทเพอเรท บิวตี้ซีสเลท กาแฟ น้ำองุ่น
สด อาหาร เบเกอรี่ ของฝาก

      

     เทศกาลประจำปีท้องถิ่น

1. ยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทง จัดช่วง เดือน พฤศจิกายน ทุกปี 
2. ประเพณีสงกรานต์ จัดช่วง เดือน เมษายน ทุกปี  
3. ประเพณีส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ จัดช่วง เดือน ธันวาคม – มกราคม ทุกปี
4. ประเพณี จัดช่วง เดือน พฤศจิกายน ทุกปี
5. ประเพณีตานก๋วยสลาก(สลากภัตร) จัดช่วง เดือน กันยายน – ตุลาคม ทุกปี
6. ประเพณีโล้ชิงช้า จัดขึ้นที่บ้านห้วยศาลา ชาวเขาเผ่าอาข่า หมู่ 15 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
7. ประเพณีลอยพระอุปคุต พิธีจะเริ่มขึ้น 14 ค่ำ และในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยขบวนแห่พระอุปคุตจะเริ่มตั้งแต่
     วัดแม่อายหลวง แล้วจึงนำไปลอยในแม่น้ำกก ณ ท่าเรือ หมู่ 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
8. ประเพณีปอยเทียน ชาวไทยใหญ่ จัด ณ วัดใหม่หมอกจ๋าม หมู่ 8 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
9. ประเพณีบวชลูกแก้ว(ปอยส่างลอง) จัดขึ้นทุกปี ช่วงเดือน เม.ย. หรือเดือน พ.ค. ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง
10.ประเพณียกย่องครูหมอไตย จัดขึ้นในเดือน ก.พ.ของทุกปี ที่วัดใหม่หมอกจ๋าม หมู่ 8 ต.ท่าตอน
11.ประเพณีผูกข้อมือของชนเผ่ากะเหรี่ยง จัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือน ก.พ. ณ หมู่ 9 บ้านเมืองงาม ต.ท่าตอน
12.ประเพณีกินวอ หรือวันขึ้นปีใหม่ของเผ่าลาหู่ จัดขึ้นในช่วงเดือน ม.ค.ของทุกปี ณ หมู่บ้านชนเผ่าลาหู่ ต.ท่าตอน