O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ข้อมูลรวมผลการดำเนินการจุดตรวจ จุดสกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
❶ ข้อมูลสถิติด้านการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน ตุลาคม 2566
➋ ข้อมูลสถิติด้านการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน พฤศจิกายน 2566
➌ ข้อมูลสถิติด้านการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน ธันวาคม 2566
➍ ข้อมูลสถิติด้านการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน มกราคม 2567
➎ ข้อมูลสถิติด้านการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน กุมภาพันธ์ 2567
➏ ข้อมูลสถิติด้านการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เดือน มีนาคม 2567
❶ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ต.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF​
❷ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ต.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ EXCEL
❶ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน พ.ย.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF
❷ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน พ.ย.66 ในรูปแบบไฟล์ EXCEL
❶ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ธ.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ PDF
❷ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ธ.ค.66 ในรูปแบบไฟล์ EXCEL
❶ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
❷ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ม.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ EXCEL
❶ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ก.พ.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
❷ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน ก.พ.67 ในรูปแบบไฟล์ EXCEL
❶ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ PDF
❷ ข้อมูลสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่มตามระบบ CRIMES เดือน มี.ค.67 ในรูปแบบไฟล์ EXCEL