O12 แผนการใช้จ่ายจบประมาณประจำปีและรายงานการใช้จ่ายประจำปี

❶ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 สภ.แม่อาย ในรูปแบบไฟล์ PDF
❷ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 สภ.แม่อาย ในรูปแบบไฟล์ EXCEL
❶ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 สภ.แม่อาย ในรูปแบบไฟล์ PDF
❷ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 สภ.แม่อาย ในรูปแบบไฟล์ EXCEL
❶ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 สภ.แม่อาย ในรูปแบบไฟล์ PDF
❷ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 สภ.แม่อาย ในรูปแบบไฟล์ WORD