O13 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

❶ ข้อมูลกองทุนเพื่อการสืบสวนประจำปี 2567 สภ.แม่อาย ในรูปแบบไฟล์ PDF
❷ ข้อมูลกองทุนเพื่อการสืบสวนประจำปี 2567 สภ.แม่อาย ในรูปแบบไฟล์ EXCEL