O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกฎหมายที่มีการบังคับใช้ของสถานีตำรวจ

ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26)
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28)
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
ประมวลกฎยาเสพติด
ประมวลกฎวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

กฏหมายใหม่ที่ประชาชนควรทราบ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2565
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)

กฎหมายในการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

การพกพาวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498

กฎหมายในความรับผิดชอบของสานักงานตารวจแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคาร้องทุกข์ในคดีอาญา

แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา