O1 โครงสร้าง อัตรากำลังและข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

พ.ต.อ.ศันย์ชัย พานิชกุล

ผกก.สภ.แม่อาย
085-1947777

พ.ต.ท.นันทศักดิ์ กาศเกษม

รอง ผกก.สส.ฯ
081-2875984

พ.ต.ท.ใชยา คนชอบ

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
081-7065455

พ.ต.ท.นิวัติ วรรณมณี

รอง ผกก.ป.ฯ
086-1831316

พ.ต.ท.กฤตพล ประดับผล

รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ
089-1518118

พ.ต.ท.อนุสรณ์ สุนทร

สว.อก.ฯ
081-3861561

พ.ต.ท.สัมพันธ์ โยธิน

สว.สอบสวน(หน.งานคดี)ฯ
089-5612189

พ.ต.ท.พีรวัฒน์ อ้นจันทร์

สว.(สอบสวน)ฯ
084-6136269

พ.ต.ท.นพภณ ปันธนวรากร

สว.(สอบสวน)ฯ
061-5522914

พ.ต.ต.สุเรวัช บังคมเนตร

สว.(สอบสวน)ฯ
086-9148252

พ.ต.ต.ชัยพล ชัยชนะ

สว.สส.ฯ
086-7292066

พ.ต.ต.ประทีป วงค์แพทย์

สวป.ฯ
093-3012053

พ.ต.ต.อรุณ พงษ์ธนวิภากร

สวป.(ชส.)ฯ
086-9148252