O4 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจภูธรแม่อาย

กรรมการโดยตำแหน่ง

พ.ต.อ.ศันย์ชัย พานิชกุล

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่อาย

นางสลีลญา คำภาแก้ว

นายอำเภอแม่อาย

พ.ต.ท.นิวัติ วรรณมณี

รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย

พ.ต.ท.นันทศักดิ์ กาศเกษม

รองผู้กำกับสืบสวน
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย

พ.ต.ท.ใชยา คนชอบ

รองผู้กำกับสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย

กรรมการจากการคัดเลือก

นายณัฐนันท์ หทัยทัศโชติภณ

ประธาน กต.ตร.สภ.แม่อาย
ธุรกิจส่วนตัว(สวนส้ม)

นายรื่น พ่วงพลับ

รองประธาน กต.ตร.สภ.แม่อาย
ข้าราชการบำนาญ

นายวิเชียร ตันทะสิน

ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
ธุรกิจส่วนตัว(สวนส้ม)

นายพิรุณ ธงไชยสุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย

ว่าที่ ร.ท.บุญโรจน์ กองแก้ว​

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

นายสัญญา อิ่นแก้ว

กำนันตำบลแม่นาวาง

กรรมการจากการเลือก

ด.ต.สงกรานต์ สุกันโท

ข้าราชการชั้นประทวน สภ.แม่อาย

นายราชา คำพินิจ

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
กำนันตำบลท่าตอน

นายนพดล วรรณศิริไมตรี

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.แม่นาวาง

นายเหมราช หมื่นนามหน่อ

ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.ท่าตอน

นายสุธี ตันทะสิน

ประชาชนที่มาจากการเลือก
ธุรกิจส่วนตัว(สวนส้ม)

นายบุญส่ง ดวงดี

ประชาชนที่มาจากการเลือก
ธุรกิจส่วนตัว(อู่ซ่อมรถ)

นายอนุสรณ์ แจ่มจันทรา

ประชาชนที่มาจากการเลือก
ธุรกิจส่วนตัว(สวนส้ม)

นายพิชัย ตติปาณิเทพ

ประชาชนที่มาจากการเลือก
ธุรกิจส่วนตัว(สวนส้ม)

นายวิทยา คงพฤกษปัญญา

ประชาชนที่มาจากการเลือก
ธุรกิจส่วนตัว(สวนส้ม)

นางศศินันท์ พึ่งโพธิ์

ประชาชนที่มาจากการเลือก
ธุรกิจส่วนตัว(สวนส้ม)

คำสั่ง กต.ตร.สภ.แม่อาย

ที่มา: คู่มือระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.2549 ​

ผลการดำเนินงานของ กต.ตร. สถานีตารวจ